-


ردیف

نوع سپرده

نرخ سود سپرده

1

کوتاه مدت روز شمار

10%

2

کوتاه مدت سه ماهه

14%

3

کوتاه مدت شش ماهه

16%

4

کوتاه مدت نه ماهه

18%

5

بلند مدت یک ساله

22%

6

بلند مدت دوساله

22%

7

بلند مدت سه ساله

22%

8

بلند مدت چهار ساله

22%

9

بلند مدت پنج ساله

22%

 
© 2014 Bank-Day.com - All rights reserved