-


ردیف

نوع سپرده

نرخ سود سپرده

1

کوتاه مدت روز شمار

7%

2

کوتاه مدت سه ماهه

10%

3

کوتاه مدت شش ماهه

12%

4

کوتاه مدت نه ماهه

15%

5

بلند مدت یک ساله

17%

6

بلند مدت دوساله

18%

7

بلند مدت سه ساله

19%

8

بلند مدت چهار ساله

19.5%

9

بلند مدت پنج ساله

20%

 
© 2014 Bank-Day.com - All rights reserved