سهامدار محترم،
به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه بانک، شما قادر به مشاهده فرم حق تقدم نمی باشید.