-

 بانك دي افتخار دارد جهت رضايتمندي و رفاه مشتريان و در راستاي بانكداري الكترونيكي خدمات تلفنبانك دي را ارائه نمايد.

تلفنبانك دي
تلفنبانك دي خدمتي از بانك دي است كه در راستاي گسترش بانكداري الكترونيكي، به صورت 24 ساعته و در تمامي روزهاي هفته در خدمت مشتريان محترم بانك دي مي باشد.
سامانة تلفنبانك دي با شماره 2726-021 به صورت شبانه روزي و بدون تعطيلي ، خدمات بانكي را به مشتريان محترم ارائه مي نمايد.

شرايط و نحوة استفاده از تلفنبانك دي
مشتريان محترم بانك دي به منظور استفاده از خدمات سامانة تلفنبانك دي به دو روش مي توانند رمز تلفنبانك خود را دريافت نمايند:

1- مراجعه  به يكي از شعب بانك دي جهت دريافت رمز

2- از طريق دستگاه هاي خودپرداز بانك دي
مشتريان محترم مي توانند درصورت دريافت دي كارت از شعب بانك دي و مراجعه به يكي از دستگاه هاي خود پرداز اين بانك با انتخاب گزينة ‹‹تغيير رمز- انتخاب رمز دوم كارت›› براي حساب خود يك شماره (كد) 5 الي 12 رقمي را به عنوان رمز دوم كارت تعريف نمايند. سپس از طريق تماس با سامانه تلفنبانك (2726-021) و ورود شماره و رمز دوم كارت، رمز تلفنبانك(رمز حساب)خود را دريافت نمايند.

مشتريان مي توانند پس از دريافت رمز حساب به روشهاي مذكور، جهت كنترل حسابها، يا كارت خود (حساب پيش فرض كارت) به صورت زير اقدام نمايند:

1- از طريق تماس با سامانة تلفنبانك دي(2726-021) و با ورود شماره حساب و رمز تلفنبانك قادر خواهند بود اطلاعات هريك از حساب هاي مورد نظر خود را در سيستم مذكور كنترل نمايند.

2- از آنجا كه در بانك دي امكان اتصال چند حساب به دي كارت وجود دارد مشتريان محترم اين بانك مي توانند به منظور استفاده از خدمات تلفنبانك پس از تماس با شمارة 2726-021 با وارد نمودن شماره و رمز دوم كارت ، در سامانة تلفنبانك دي اطلاعات حساب اصلي كارت (حساب پيش فرض) خود را كنترل نمايند. درصورت نياز به كنترل ساير حساب هاي كارت مي توان رمز حساب خود را از طريق يكي از 2 روش فوق دريافت كرد .

خدمات ويژه تلفنبانك دي

با وارد نمودن شماره حساب و رمزحساب:
 دريافت موجودي حساب در لحظه
 اطلاع از سه گردش آخر حساب
 دريافت صورتحساب از طريق نمابر
 تغيير رمز حساب
 اطلاع ازآخرين وضعيت چك موردنظر
 انتقال وجه بين حسابهاي داري يك شماره مشتري

دريافت ماندة شتابي:
 پس از برقراري ارتباط با سامانة تلفنبانك ، با وارد نمودن شمارة هريك از كارتهاي عضو شتاب و رمز دوم همان كارت امكان دستيابي به ماندة آن كارت فراهم خواهد شد.

با وارد نمودن شماره و رمز دوم كارت:
 دريافت موجودي حساب در لحظه
 اطلاع از سه گردش آخر حساب
 دريافت صورتحساب از طريق نمابر
 اعلام مفقودي كارت
 اعلام رمز حساب

© 2014 Bank-Day.com - All rights reserved