انواع حساب ها :

سپرده های بانک دی :

 • سپرده قرض الحسنه پس انداز
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادي
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ويژه
 • سپرده سرمایه گذاری یک ساله
 • سپرده سرمایه گذاری دو ساله

 • حساب های بانک دی :

 • حساب قرض الحسنه جاری
 • حساب قرض الحسنه پس انداز
 • حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي

 • الف) سپرده قرض الحسنه پس انداز :

  1- عادی :

  حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی، حسابی است که صاحب حساب بمنظور مشارکت در امر خیرخواهانه و خداپسندانه قرض الحسنه، وجوه خود را نزد بانک تودیع می نماید تا در جهت گره گشائی و رفع نیازهای افراد جامعه در قالب عقد قرض الحسنه بکار گرفته شود.

  ضوابط و مقررات افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی :

 • هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با رعایت ضوابط و مقررات و قوانین مربوط و قانون ، آئین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی اقدام به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز نماید.
 • اشخاص حقیقی دارای 15 سال تمام به بالا یا دارای حکم رشد از مراجع ذیصلاح می توانند با ارائه شناسنامه عکس دار و کارت ملی، بنام خود اقدام به افتتاح سپرده قرض الحسنه نموده و شخصاً از موجودی حساب استفاده نمایند.
 • اطفال دارای 12 سال تمام سن می توانند با ارائه شناسنامه بنام خود اقدام به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه نمایند، لکن حق استفاده(برداشت) از حساب موکول به رسیدن آنان به سن 15 سال تمام خواهد بود.
 • علاوه بر ولی (پدر/ جد پدری)/وصی/ قیم، سایر اشخاص نیز می توانند برای صغار حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازافتتاح نمایند، لکن حق استفاده از موجودی حساب هایی که توسط سایر اشخاص برای صغار افتتاح می گردد ،تا رسیدن طفل صغیر به سن 18 سال تمام متعلق به ولی/وصی/قیم وی می باشد.
 • مادر می تواند برای طفل صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. استفاده از موجودی حساب تا رسیدن طفل صغیر به سن 18 سال تمام با افتتاح کننده حساب (مادر) خواهد بود
 •  

  2- ویژه :

  تعریف: سپرده قرض الحسنه جاری ، حسابی است که بر اساس شرایط و مقررات مربوط که به تایید متقاضی افتتاح حساب می رسد ، افتتاح می گردد و بانک حسب درخواست صاحب حساب تمام یا قسمتی از موجودی حساب را به وی یا به اشخاص یا حساب دیگر پرداخت یا منتقل می نماید.

  ضوابط و شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری :

  2-1) افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی :

 • اهلیت متقاضی:شخص متقاضی می بایست عاقل، بالغ و رشید بوده و محجور نباشد و حداقل دارای 18 سال تمام (شمسی) باشد.
  (افتتاح حساب برای افراد زیر 18سال تمام که دارای حکم رشد صادره ازسوی مراجع ذیصلاح می باشند، بلامانع است)
 • شناسائی متقاضی مطابق با مفاد قانون، آئین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی
 • یک نفر از مشتریان شناخته شده و مورد اعتماد بانک دی یا سایر بانک ها باید معرف متقاضی افتتاح حساب باشد.
 • حصول اطمینان از واجد شرایط بودن متقاضی برای دریافت دسته چک از طریق سامانه متمرکز بانک مرکزی مبنی بر عدم سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در سوابق بانک مذکور
 • حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده21 قانون صدور چک
 • نداشتن بدهی غیر جاری(بدهی اشخاص به بانکها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی که تعیین تکلیف نشده وکماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است).
 • اخذ گزارش اعتباری متقاضی از سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .
 • مدارک و اطلاعات مورد نیاز

 • درخواست کتبی متقاضی
 • اصل و کپی شناسنامه عکسدار
 • اصل و کپی کارت ملی
 • مدارک لازم به منظور احراز محل کار و سکونت متقاضی(سند مالکیت/ اجاره نامه رسمی یا تنظیم شده در دفاتر مشاورین املاک مجاز(
 • اخذ کد پستی
 • 2-2) افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی :

  اشخاص حقوقی(نظیر شرکت ها، مؤسسات و انجمن ها)، به ثبت رسیده در داخل کشور و نزد مرجع ثبت شرکت ها، در صورت دارا بودن شرایط مشروحه ذیل و ارائه مدارک لازم می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اقدام نمایند:

  شرایط افتتاح حساب :

 • دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری اشخاص حقیقی در خصوص اعضاء هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می باشند.
 • شناسائی متقاضی مطابق با مفاد قانون ، آئین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی
 • عدم سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و نداشتن بدهی غیر جاری به نام شخص حقوقی و اشخاص حقیقی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده21 قانون صدور چک در خصوص شخص حقوقی و اشخاص حقیقی
 • اخذ گزارش اعتباری از سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به نام شخص حقوقی و اشخاص حقیقی
 • مدارک مورد نیاز :

 • درخواست شرکت مبنی بر افتتاح حساب متضمن امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی ، نشانی و کد پستی محل سکونت امضاء داران مجاز، هیات عامل/مدیرعامل، حسابرس (حسابرسان) مستقل، بازرس/ بازرسان قانونی و سهام دارانی (شرکائی)که بیش از 5% سهام (سرمایه) شرکت را در اختیار دارند . (در خصوص سازمان های غیر انتفاعی و بنیادها و سازمان های مشابه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی و نشانی موسسین یا هیات امنا و ارکان مشابه آنها)
 • یک نسخه تصویر یا رونوشت گواهی شده اساسنامه شرکت و اطمینان از اینکه اجازه افتتاح حساب جاری به نام شرکت در آن تصریح شده باشد.
 • یک نسخه رونوشت برابر اصل شده شرکت نامه (در خصوص شرکتهای غیر سهامی)
 • اولین آگهی های روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأسیس شرکت و آخرین آگهی روزنامه رسمی و صورتجلسه مجمع عمومی شرکت مبنی بر آخرین تغییرات و اسامی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و امضا داران مجاز شرکت و حدود اختیارات آنان
 • مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب جاری به نام شرکت
 • اخذ شناسه ملی
 • نشانی و کد پستی محل اصلی فعالیت ، دفتر مرکزی و شماره تلفن و دورنگار شرکت
 • اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء شرکت، مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند وتعهد در مورد اینکه هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله به بانک اطلاع می دهند و همچنین تعهد درخصوص رعایت مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی
 • ب) حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار :

  تعریف: سپرده سرمایه گذاری مدت دار، سپرده ای است که توسط سپرده گذار نزد بانک تودیع و به موجب قرارداد منعقده، به بانک وکالت می دهد، تا بانک این وجوه را در قالب عقود اسلامی بکار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری به نسبت مدت و مبلغ به سرمایه گذار پرداخت می گردد. بانک باز پرداخت اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد می نماید. سود پرداختی به سپرده ها در مقاطع زمانی تعیین شده بصورت علی الحساب بوده و در پایان دوره مالی و تصویب صورتهای مالی و سود و زیان بانک، ما به التفاوت سود قطعی به سپرده گذاران پرداخت خواهد گردید.
  سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو دسته تقسیم می شوند :

  1- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت :

  2- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مدت :

  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به سپرده هایی اطلاق می گردد که سر رسید آنها کمتر از یک سال باشد.
  انواع سپرده های کوتاه مدت عبارتند از : سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه

  2-1) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی :

 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکصد هزار ریال و حداقل موجودی لازم برای تعلق سود 500،000 ریال می باشد.
 • واریز و برداشت از حساب سپرده کوتاه مدت عادی به دفعات امکان پذیر است.
 • ملاک محاسبه سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمترین مانده سپرده های مذکور در هر روز می باشد،مشروط به اینکه این قبیل سپرده ها بارعایت حداقل موجودی لازم برای تعلق سود، برای بار اول حداقل یک ماه نزد بانک باقی مانده باشد.
 • 2-2) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه :

 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 500.000 ریال می باشد.
 • موجودی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در طی دوران سپرده گذاری قابل افزایش نمی باشد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه قابل انتقال به غیر نمی باشد.
 • افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ویژه به صورت فقراتی و بر مبنای مضربی از 500.000 ریال در قالب یک برگ سپرده انجام می پذیرد، تا در صورت درخواست مشتری مبنی بر دریافت قسمتی از وجه سپرده قبل از سررسید ، کل مبلغ سپرده ابطال نگردد.
 • درصورتی که کل مبلغ سپرده مضربی از 500.000 ریال نباشد ، آخرین فقره 500.000 ریالی با باقیمانده مبلغ ( کسر مبلغ 500.000 ریال) جمع شده و با مجموع فقرات 500،000 ریالی، درقالب یک سپرده افتتاح خواهد گردید.
 • مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه حسب مورد« سه ماه» یا « شش ماه» می باشد و در صورت عدم ارائه درخواست از سوی مشتری ، در سررسید برای دوره های متناظر بعدی متناوباً تمدید می گردد و از تاریخ تمدید، تابع شرایط و ضوابط سپرده کوتاه مدت ویژه جدید خواهد بود.
 • سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه حسب دوره زمانی(3 ماهه / 6 ماهه) متفاوت می باشد.
 • سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به صورت ماهانه به حساب معرفی شده از سوی سپرده گذار واریز خواهد شد.
 • درصورت برداشت فقراتی از سپرده کوتاه مدت ویژه قبل از یک ماه ، به مبلغ برداشت شده سودی تعلق نخواهد گرفت.
 • در صورت فسخ سپرده کوتاه مدت ویژه قبل از یک ماه سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
 • در صورت برداشت فقراتی یا فسخ سپرده های کوتاه مدت ویژه بعد از یک ماه و قبل از سر رسید ، سود متعلقه به مبلغ برداشت شده معادل نیم درصد کمتر از سپرده نظیر (از حیث مدت) محاسبه گردیده و مابه التفاوت سودعلی الحساب پرداختی تا آن مقطع ، به نسبت مبلغ برداشت شده از مشتری مسترد خواهد گردید.
 • ج) حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت :

  افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت در قالب سپرده های یک و دو ساله بر طبق شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:

 • حداقل مبلغ برای افتتاح انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 500.000 ریال می باشد.
 • انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بر مبنای مضربی از 500.000 ریال به صورت چندین فقره در قالب یک سپرده افتتاح می گردد تا در صورت درخواست مشتری مبنی بر برداشت قسمتی از وجه سپرده قبل از سررسید، کل مبلغ سپرده ابطال نگردد.
 • درصورتیکه کل مبلغ سپرده مضربی از مبلغ 500.000 ریال نباشد،آخرین فقره 500.000 ریالی با باقیمانده مبلغ (کسر مبلغ 500،000 ریال) جمع شده و با مجموع فقرات 500،000 ریالی ، درقالب یک سپرده افتتاح خواهد گردید.
 • سود متعلقه به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت از سوی شورای پول و اعتبارتعیین و ابلاغ می گردد.
 • سهم سود این سپرده ها بر اساس ضوابط مربوط محاسبه و به صورت ماهانه و بطور علی الحساب به حساب معرفی شده از سوی سپرده گذار واریز می گردد.
 • در صورت برداشت فقره ای از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت قبل از یک ماه، به مبلغ برداشت شده سودی تعلق نخواهد گرفت .
 • در صورت فسخ سپرده بلند مدت قبل از یک ماه ، سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
 • درصورت برداشت فقره ای یا فسخ انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پس از یک ماه و قبل از سر رسید، سود متعلقه به مبلغ برداشت شده معادل نیم درصد کمتر از سپرده نظیر(از حیث مدت) محاسبه خواهد گردید و تفاوت سود علی الحساب پرداختی تا آن مقطع به نسبت مبلغ برداشت شده از مشتری مسترد خواهد شد.
 • انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پس از سر رسید، برای دوره های نظیر به دفعات تمدید می گردند، مگر در مواردی که صاحب سپرده کتباً از بانک درخواست عدم تمدید نماید.
 • سپرده های تمدید شده به عنوان سپرده جدید تلقی گردیده و تابع ضوابط ومقررات حاکم بر سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت جدید خواهند بود.