تسهیلات  سلامت (کرونا)

بانک دی قدردان نظام سلامت و حامی اقتصاد کشور

در راستای حمايت از کسب و کارهايی که به دلیل شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات اقتصادی شده اند، طرح حمايتی از آسیب ديدگان کرونا به شرح ذيل ابلاغ می گردد:

گروه هدف

  • پرستاران و بهیاران و پرسنل شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز سالمت و غیره.
  • کارکنان شاغل در حوزه سالمت )بیمارستان ها، کلینک ها، آزمايشگاه ها و ...( با ارايه معرفی نامه رسمی و گواهی اشتغال به کار از مراکز متبوع.
  • کلیه صنوف دارای پروانه کسب اعالمی بر اساس بخشنامه های صدر االشاره .
دوره اجرای طرح
  • دوره اجرای طرح از تاريخ 17/04/1399 تا تاريخ 31/04/1400 می باشد.
پس از بررسی نتايج طرح و تصويب در هیات مديره محترم، شرايط طرح برای دوره بعد قابل اجرا خواهد بود.
دوره اجرای طرح
  • کارت اعتباری(مرابحه) عقد مرابحه (تسهیلات رفع احتیاجات ضروری خانوار -کالا و خدمات)
یادآوری مهم: با عنايت به مزايای کارت اعتباری شامل درآمد کارمزدی برای بانک ، ضروری است صدور کارت اعتباری در اولویت فروش قرار گرفته و در بازاريابی طرح، صدور کارت اعتباری تاکید بیشتری گردد.
    خدمات طرح:
  • نوع سپرده: قرض الحسنه جاري بدون دسته چک با حداقل مبلغ 20.000.000 ريال

شرایط تسهیلات/ کارت اعتباری :

 

نوع تسهیلات/اعتبار نسبت توثیق نقد به مبلغ اعتبار نرخ مدت اقساط حداکثر تا آبونمان حداکثر مبلغ( ریال)
خانواده های محترم شهدا و ایثارگران سایر گروههای موجود در بند(1)
کارت اعتباری بدون توثیق نقد 5 درصد 18 درصد 36 ماه 1 درصد مبلغ اعتبار 500.000.000
تسهیلات مرابحه رفع احتیاجات ضروری خانوار ( کالا و خدمات) بدون توثیق نقد 5 درصد 18 درصد 36 ماه __ 500.000.000

توضيح :يادآور می گردد متقاضیان فعال در حوزه پزشکی نیز می توانند از تسهیلات مندرج در طرح ديدار دی (بخشنامه شماره 1435/17/ب د به تاريخ 19/12/1398 )با شرايط مربوطه به طرح ديدار دی نیز بهره مند شوند از اينرو الزام است به همراه بازاريابی طرح حاضر، طرح ديدار دی نیز به صورت طرح مکمل بازاريابی گردد.

توضيح :در جهت ارزش آفرينی برای خانواده های معزز شهدا و ايثارگران، صدور کارت اعتباری و پرداخت تسهیلات در اين طرح برای اين دسته از مشتريان، بدون توثيق نقد امکان پذير می باشد

توضيح :درصورتیکه متقاضیان تسهیلات/کارت اعتباری در اين طرح از خانواده های محترم شهدا و ايثارگران بوده و از طرفی، مشمول ساير گروه های مندرج در طرح )شامل پرستاران، بهیاران و ....( نیز باشند، در زمان ثبت تسهیلات و دربخش علت تسهیلات می بايست عبارت خانواده شهدا و ایثارگران (كرونا) انتخاب گردد.